Storeskogen, friluftsavdelingen

Friluftsavdelingen er for barna i alderen 3-6 år. Ønsket vårt er at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer. Ved å legge et godt grunnlag for gode naturopplevelser i barnehagen, får barna noe å bygge videre på senere i livet. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer med friluftsliv og uteliv. 

På denne avdelingen er barna aldersinndelte i gruppene; 

Rådyrene (treåringene)

Treåringene leker mer sammen og utvikler leken sammen med hverandre ved bruk av språket. Vi ser at det å gå inn i roller og å være noen andre enn seg selv er spennende for treåringene. Men den fysiske leken er fortsatt en viktig del av hverdagen, da treåringen fortsatt har behov for å være kroppslig aktiv. Vi legger derfor til rette for mye fysisk lek, både inne, ute og ute på tur. I barnehagen jobber vi mye med sosial kompetanse mot treåringene. Vi jobber med empati og omsorg for andre, som det å trøste noen som har det vondt. Viljen er fortsatt sterk hos treåringen, og konfliktløsning står derfor også sentralt i arbeidet med denne aldersgruppa. Det er viktig å lære barnet at det ikke alltid kan få gjennomslag for egne ønsker og behov av hensyn til seg selv og andre. Slik lærer det å mestre sosiale normer i samspill med omgivelsene. 

Treåringene har egen gruppetid sammen hver uke.

Hjortene (fireåringene)

Typisk for fireåringene er at de alltid leker. Rolleleken har en viktig plass i lekens verden for denne gruppa. De inntar nå ulike roller som mamma, pappa, baby, dyr, superhelter osv. I leken lærer og utvikles mange ferdigheter, hvor den sosiale kompetansen står sentralt. En fireåring vil vite alt og spørre om alt. » Hvorfor det ?» beskriver fireåringen godt. Barn i denne  aldersgruppa er i en rivende utvikling, de er nysgjerrige, undrende og utforskende. Fireåringen grubler på alt mellom himmel og jord. Filosofi og undring vil være et sentralt område for oss å jobbe med når det kommer til denne gruppa, slik at de bedre kan forstå verden rundt seg. Språket vil for mange barn i denne alderen være godt utviklet og de har en større forståelse for hvordan ting henger sammen. Samtalen og dialogen vil derfor i mye større grad prege samspillet mellom barn, og mellom barn og voksne. Fireåringen liker spennende eventyr, historier, rim og regler. Noen mestrer nå å gjengi eller lage egne historier selv.

Hjortegruppa har egen gruppetid hver uke med pedagog tilstede.

Elgene (femåringene)

Leken for femåringene er mer kompleks og innholdsrik og det er som oftest flere barn med. Når barnet har høyere lekkompetanse, gir det rom for å skape noe større ut fra egne behov og ønsker. Samtidig er det lettere å henge med på andres innspill og tanker. Lekkompetansen er vesentlig for i det hele tatt å kunne være en aktiv, selvstendig del av leken.

Siste året i barnehagen og snart skoleklare, dette preger femåringen i barnehagen. Vi ønsker å legge til rette for flere og varierte opplevelser, enn det de har hatt tidligere. Ukentlig har denne gruppa førskoleklubb hvor de gjennomfører blant annet ulike skoleforberedende aktiviteter. Vi har skapt tradisjoner for hva de eldste i barnehagen får være en del av, noe som skaper forventning til å være i førskolegruppa og noe å se frem imot for de yngre barna. Vi samarbeider også med de aktuelle skolene i forhold til besøksdager, overganger og annet. Avdelingen samarbeider med barnehager i nærområdet om lek, sosialt samspill og aktiviteter for femåringene slik at nye relasjoner kan skapes før skolestart.