VEDTEKTER FOR HEGGUM BARNEHAGE AS

1. EIERFORM
Heggum barnehage AS er en privateid barnehage med 40 plasser, fordelt på to avdelinger. En småbarnsavdeling for barn 0 – 3 år og en friluftsavdeling for barn 3 – 6 år. Barnehagen er godkjent av Røyken Kommune, Barnehageetaten.
Eierformen for barnehagen er privat, aksjeselskap med org. nr. 995697270

Navn og adresse til eier er: Heggum Barnehage AS v/Marianne Bjørnstad
Heggumhøgda 3
3440 RØYKEN
Eier har det fulle økonomiske og administrative ansvar.

2. FORMÅL
Barnehagen skal drives etter det som er fastsatt i lov om barnehager §1.

3. ANSATTE
Eier/styrer er ansatt i 100 prosent stilling.
4 pedagogiske ledere, hver av de ansatt i 100 prosent stilling

1 Fagarbeider ansatt i 100% stilling
5 assistenter, hver av de ansatt i 100 prosent stilling
Barnehagen skal ha fast vikarordning ved sykdom og fravær av andre årsaker.

4. ÅPNINGSTIDER OG FERIER
Barnehagen holder åpent fra kl. 07:15 til kl. 16:45 de fem første dagene i uken, 11 måneder i året. Barnehagen har feriestengt i julimåned samt jul og påske.

5. OPPTAK OG OPPSIGELSE
Eier/styrer står for opptak i samsvar med reglene i lov om barnehager. Barnehagen er åpen for barn i Røyken kommune og omegn.
Opptak til plasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Det er samordnet opptak for alle barnehager i Røyken Kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Tildeling og oppsigelse skjer skriftlig.
Oppsigelsesfristen er to måneder fra den første i påfølgende måned. Det vil si at dersom plassen blir oppsagt midt i året, må det betales for oppsigelsesmåneden og neste måned (så fremt ikke et annet barn tar over plassen med en gang).
Dersom oppsigelse fra foreldre til barn i barnehagen eller personalet gjør det umulig å holde i gang driften, gjelder samme oppsigelsestid på 2 måneder fra eier/styrer til foreldrene. Det samme er tilfellet dersom barnehagen blir nedlagt/stengt.

6. FORELDREBETALING
Barnehagen følger stortingets vedtak om makspris.
Betaling skjer forskuddsvis hver måned. De betaler for 11 måneder.
Følgende satser gjelder fra 01.08.19:
100 % plass fem dager i uka: Kr. 3040,-
80 % plass 4 dager i uka: Kr. 2432,-
60 % plass 3 dager i uka: Kr. 1824,-
50 % plass to/tre dager i uka: Kr. 1520,-
• Søskenmoderasjon gis til det yngste barnet
• Moderasjonen er 30% for det første barnet; 50% for de(t) neste

7. OPPHOLDSAREAL I BARNEHAGEN
Småbarnsavdelingen holder til i eget hus på ca 95m2. Bygget inneholder garderobe, toalett, stellerom, sove/lekerom, samt stort oppholds/lekerom m/kjøkken til inneaktivitet og bespisning.
Friluftsavdelingen holder til i eget hus på ca 170m2. Bygget inneholder garderobe, bad/toalett, flere lekerom samt stort oppholdsrom m/enkel kjøkkenløsning til inneaktivitet og bespisning.
Barnehagen har 3 mål med inngjerdet lekeområdet med lavvo og grillhytte. Lekeapparater er innstalert etter gjeldende lover og regler. I skogsområdet beliggende litt utenfor barnehagen, har vi satt opp gapahuk samt grillplass som begge avdelinger disponerer i fellesskap. Barnehagen disponerer egen minibuss og snøscooter til skiløypekjøring vinterstid.

8. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD I BARNEHAGEN
I henhold til § 4 i lov om barnehager vil det bli opprettet foreldreråd og samarbeidsutvalg for barnehagen. Dette for å sikre samarbeid med barnas hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen, samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen hvor hver gruppe er likt representert.

9. ÅRSPLAN
Årsplan for den pedagogiske siden ved drift av barnehagen skal lages for ett barnehageår om gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen settes opp på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet skal godkjenne årsplanen før distribusjon og evt. komme med innspill til innholdet i planen.
Kopi av årsplanen skal sendes kommunen innen to måneder etter driftsstart/ hver høst.

10. HELSE OG HELSETILSYN
Barnehagen står under tilsyn av helsesøster i distriktet.

11. INTERNKONTROLL
Som rutiner for internkontroll vil sjekkliste for barnehagen bli gjennomgått 1 gang pr. mnd. Perm for internkontroll vil være til disposisjon i barnehagen.

12. DUGNAD
Samarbeidsutvalget innkaller til dugnad og pålegger dugnadsplikt. Innsats fra foreldrene som medfører besparelser ved driften, skal tilfalle barnehagen. Bygningsmessig opprusting som resultat av foreldres innsats, godtgjøres ikke den enkelte.

13. FORSIKRINGER
Barn og ansatte i barnehagen, er forsikret gjennom IF Forsikring. Forsikringen på barn i barnehagen er gjeldende hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden.

14. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Etter barnehagelovens §§ 21,22 og 23 skal barnehagen følge gjeldende regler om taushetsplikt og opplysningsplikt ovenfor sosial- og barnevernstjenesten.

15. HVOR LENGE VEDTEKTENE GJELDER
Vedtektene er fastsatt av eier/styrer. Vedtektene gjelder til de blir revidert som følge av at eierform, eller annet som tilsier vedtektsregulering.
Kopi av vedtekter som til enhver tid er gjeldende, sendes til kommunen og til Fylkesmannen. Foreldrene til barna får vedtektene tilsendt/overlevert i forbindelse med opptak.