PRESENTASJON AV BARNEHAGEN:

Heggum barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Marianne Bjørnstad. Barnehagens uteområde og friluftsområde eies av Erik og Marianne Bjørnstad.

Heggum familiebarnehage åpnet april 1999 med 4 plasser, barnehagen har utvidet seg gradvis, og i august 2006 åpnet friluftsavdelingen med 23 plasser for barn i alderen 3-6 år. Siste utvidelse var august 2007 da familiebarnehagen opphørte og småbarnsavdelingen startet. Her er det 14 plasser for barn i alderen 1-3 år.

Barnehagen ligger på en gård med fine uteområder, med lite annen biltrafikk enn den som er til og fra barnehagen. Barnehagens uteområde er inngjerdet og stort, så det gir gode muligheter for barnas lek. Lekeplassen inneholder skog, stor gressplen, grillhytte, lavvo, sandkasse, husker, klatrestativer, dukkestue, sklie og lekeapparater. På gården bor det en katt, det er også traktor å se på.
Barnehagen har en gapahuk som ligger en liten gåtur vekk fra barnehagen og Tarzan-løype (aktivitetsløype) som er rett utenfor lekeplassen. «Trollskogen» nedenfor barnehagen er også i bruk for små skogsturer.

Vi disponerer en minibuss, som gir oss store muligheter til turer – også utenfor nærområdet.

BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL:

Heggum Barnehage er underlagt «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehager», som gir forpliktende lover og rammer for barnehagens oppgaver og innhold. Barnehagelovens formålsparagraf sier at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Videre sier den at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling.
Dette vil være barnehagens overordnede mål. Barnehagen vil også forholde seg til rammeplanen som gir føringer og retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehager pålegger også barnehagen å utarbeide en årsplan som skal fastsettes av samarbeidsutvalget.

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER:

Rammeplanen har delt inn barnas læringsfelt i syv fagområder:
1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGSOMRÅDE:

Heggum barnehage har som mål å gi barna en trygg, spennende og utfordrende hverdag i varierte omgivelser. Hverdagen skal bære preg av mye lek, glede, humor og felles undring som fremmer barns utviklingssider.
Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om naturen – og med dette å utvikle gode holdninger til naturen og miljøet de har rundt seg, samt å glede seg over å være ute.

OMSORG, LEK OG LÆRING:

OMSORG: vi som voksne jobber for å møte barna med nærhet, innlevelse og tålmodighet gjennom hele dagen. Med dette ønsker vi at barna skal utvikle en tillit til seg selv og barnehagen, som gir barnet den tryggheten det trenger for å kunne leke, være kreativt og aktivt utforske sine omgivelser.
LEK: leken er en av barnets viktigste arenaer for læring og er med på å fremme alle barnets utviklingssider. Den gir barnet glede, motivasjon og spenning, og den gir barnet en mulighet til å sette virkeligheten til side for et øyeblikk. Leken kan være problemløsende, sosial og utprøvende for barnet, samtidig som den formidler kulturelle verdier. Vi ønsker derfor å legge til rette for kreative og varierte muligheter for lek.
LÆRING: barn lærer gjennom de opplevelsene og erfaringene de gjør på alle områder. Gjennom utforsking, eksperimentering og nysgjerrighet er barnet aktivt med på å skape nye kunnskaper om mennesker og omgivelser det har rundt seg. Vi vil være aktivt til stede i barnas læringsprosesser gjennom å dele kunnskap, undre oss sammen med barna og støtte opp under barnas spørsmål og opplevelse.

FORELDRESAMARBEID:

«Lov om barnehager» presiserer at barnehagens arbeid med barna skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Å skape en felles plattform mellom barnets hjem og barnehagen om barnets oppdragelse, vil gi barnet en trygg og forutsigbar hverdag. Foreldrene skal også få den støtte og veiledning de har behov for i forhold til sitt barns oppdragelse og utvikling.

Barnehagen har flere kanaler som samarbeidet skjer gjennom:
– Før barnets oppstart i barnehagen får foreldrene tilsendt et brev med informasjon om barnehagen, presentasjon av personalet, plan for tilvenningsperiode med mer.
– Første innkjøringsdag får foreldrene utdelt en mappe som inneholder diverse informasjon om barnehagen, samt skjemaer om tillatelse til filming/ fotografering, bilkjøring og informasjon om barnet, som skal fylles ut og returneres til barnehagen kort tid etter oppstart.
– Foreldrene vil få tilbud om foreldresamtaler to ganger per år, i tillegg vil det holdes foreldremøter.
– Avdelingen vil også henge opp informasjon og månedsplaner på en oppslagstavle slik at foreldrene kan få mulighet til å følge med på det som skjer i barnehagen.
– Daglig kontakt ved hente/ bringe situasjoner. Denne uformelle kontakten ved dagens begynnelse og slutt er en viktig arena for utveksling av informasjon mellom foreldre og personale om barnet.
– I tillegg vil personale skrive noen ord om dagens aktiviteter på en tavle som blir stående ved garderoben. Da vil også de foreldrene som har det travelt ved henting få litt informasjon om hva barnet har vært med på i løpet av dagen.
– Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/ foresatte til barna i barnehagen.
– Samarbeidsutvalget (SU), består av foreldre, personale og eier, likt representert. *SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON:

Barnehagens pedagogiske arbeid skal planlegges, vurderes og dokumenteres i henhold til rammeplanens forskrifter. Årsplanen er en del av barnehagens planlegging. I tillegg utarbeider vi månedsplaner som gir en detaljert oversikt over avdelingens aktiviteter kommende måned. Aktiviteter vil bli dokumentert og synliggjort for foreldrene i form av fotografier, utstillinger med mer.
I forkant av foreldresamtaler vil hvert enkelt barn bli observert i forhold til språk, sosialt samspill, motorisk utvikling, trivsel osv. Barnehagen bruker kartleggings-programmene «Alle Med» og «TRAS» en gang pr. år på alle barn. Disse testene kartlegger barnets språkutvikling og hvordan barnet fungerer i hverdagen. Dette sikrer at barn med ulike behov fanges opp og får den hjelpen de tenger tidlig.
Årsplanen og månedsplanene vil bli vurdert og oppdatert av barnehagens eier i samråd med pedagogiske ledere på hver av avdelingene, og vil legge grunnlaget for det videre arbeidet.
Resultatene måles opp i mot barnas utviklingsnivå, barnehagelovens krav til innhold og rammeplanens kriterier for vurdering av barnehagens arbeid.

SMÅBARNSAVDELINGEN:

DAGLIGE RUTINER:
I arbeid med barn i 1-3 års alderen går store deler av dagen med til daglige gjøremål som måltider, soving, bleieskift og av-og påkledning. Dette er uformelle læringssituasjoner for barna. Vi legger vekt på at de skal oppleves som innholdsrike for barna. Det er viktig å bruke god tid og gi barna ro i de ulike situasjonene.

MÅLTIDER: Vi bruker gjerne lang tid på måltidene, og ønsker å få til ro og hygge ved bordet. Her er det gode muligheter for språktrening og kommunikasjon.

SOVING: Sovingen blir en trygg og god rutine for barna. De som sover i vogn er kjent med den hjemmefra, og de som sover på madrass har et fast sted de ligger på. På rommet med madrassene er en voksen sammen med barna til de har sovnet.

BLEIESKIFT: Ved bleieskift har vi gode muligheter for å gi det enkelte barnet bekreftelse og oppmerksomhet. Vi ønsker at stellebordet skal være en arena for språktrening, der vi kan bruke språket aktivt, si ulike rim/regler og snakke om det vi gjør sammen med barnet.

AV- OG PÅKLEDNING: Av- og påkledning gir også muligheter til kommunikasjon og begrepsinnlæring. Vi ønsker at dette skal være en rolig aktivitet hvor vi har god tid til hvert enkelt barn.

LEK OG SAMVÆR:
Andre uformelle læringssituasjoner er leken og det daglige samværet med andre barn og voksne. Leken og samværet er det som ofte oppleves som mest betydningsfullt for barnet.
I leken trenger 1-3 åringene mye plass til å utfolde seg på og de trenger leker som gir muligheter til utforskning og undring. I leken sitter vi voksne mye på gulvet for å være i barnets høyde. På den måten er vi tilgjengelige for å gi bekreftelse og kos, noen vil gjerne ha et fang å sitte på. De små barna trenger mye oppmerksomhet og nærhet. Det er viktig at vi voksne er bevisste på hva de sier med blikk, mimikk og kroppsspråk. Etter hvert har barna flere ord som det er viktig at vi er oppmerksomme på å høre og gi tilbakemeldinger på. Barna blir gjerne ivrige i leken og vil ha de samme lekene, da er det viktig at vi er der for å veilede, gi alternativer og gi innspill til videre lek.
Vi legger stor vekt på disse uformelle læringssituasjonene da 1-3 åringene i stor grad tilegner seg ny kunnskap på denne måten. De lærer seg sosial kompetanse, det vil si hvordan de skal være sammen med andre, vente på tur, oppnå kontakt/vennskap med andre, dele med andre og hjelpe hverandre.

PLANLAGTE PEDAGOGISKE AKTIVITETER:
Vi har også aktiviteter hver dag som er planlagte og pedagogiske, det er formelle læringssituasjoner. Eksempler på dette er
– samlings- og musikkstund, bevegelseslek
– lesestund og legge puslespill
– bordaktiviteter: eks. maling, tegning, plastelina, perling, baking
– turer i nærmiljøet

De planlagte og pedagogiske aktivitetene blir det mer av ettersom de blir større. 1-åringene har mye spenning i daglige gjøremål og lek inne og ute. 2-åringene trenger mer utfordringer og aktiviteter i hverdagen, de ønsker mer spenning og nye ting. De er derfor også mer på turer utenfor barnehagen og de ser gjerne etter de barna som er enda større.

FRILUFTSAVDELINGEN:

Friluftsavdelingen er for barna i alderen 3 – 6 år. Målet vårt er at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer. Ved å legge et godt grunnlag for gode naturopplevelser i barnehagen, får barna noe å bygge videre på senere i livet. En dag skal de overta ansvaret å forvalte de rike naturressursene våre.
Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer med friluftsliv og uteliv.
POSITIVT MILJØ:
Vi vil jobbe aktivt for et godt og trivelig arbeidsmiljø, der både barn og voksne på avdelingen skal samarbeide om hva vi ønsker at hverdagen skal inneholde. For barna betyr denne medbestemmelsen rett til å gi uttrykk for det de er fornøyd/ misfornøyd med, og å få muligheten til å foreta valg ut fra de forutsetningene de har, få være med på innkjøp av mat og valg av turmål med mer. Dette krever voksne som er til stede og kan samtale med barna, lese barnas kroppslige uttrykk, og legge til rette for lek og opplevelser ut fra dette.
FØRSKOLEKLUBB:
Vi ønsker å gi femåringene en myk overgang fra barnehage til skole. Dette innebærer et samarbeid med de aktuelle skolene i forhold til besøksdager og lignende. Avdelingen vil også samarbeide med 100meterskogen barnehage om aktiviteter for femåringene.
TURER GIR OPPLEVELSER:
Naturen er viktig å bli glad i slik at den blir tatt vare på. Barna på friluftsavdelingen er mye ute i skog og mark. Det er korte turer eller lengre turer, med niste i sekken. Barna bruker sansene sine. De lukter, ser, hører og smaker. Det er opplevelsen i naturen, og undringen over det mangfoldet som er der, som inspirerer barna i videre lek. Barna studerer insekt, fugler, dyr og planter. De stiller spørsmål, diskuterer og finner svar. De ser naturen skifter «drakt» fra høst, vinter, vår og til sommer. De ser skifte i farger – og finner ting i naturen som kan brukes til å lage noe av.
Det er ikke noe som heter dårlig vær. Barna trives ute uansett, så lenge de er varme og tørre.
BRUKE KROPPEN:
Naturen er et perfekt sted for barna å bruke kroppen. Den byr på ulendt terreng, tre og klatresteiner som gir utfordringer på balanseøving og bevegelseskontroll. Uteaktiviteter gjør barna sterke i kroppen.
Vi har en Tarzanløype med varierende grad av utfordringer, som dekker alle barnas utviklings- og mestringsnivå. Løypa gir barna mange og allsidige sanseopplevelser og bevegelseserfaringer.
TRAFIKKOPPLÆRING:
Vi går en del langs vei når vi er på turer, og vi ser det som veldig viktig å gi barna gode kunnskaper og holdinger i forhold til trafikk. Vi vil jobbe ut fra et opplegg utarbeidet av Tygg Trafikk, som er laget med utgangspunkt i bøker, bilder og en hånddukke som er et «b ilbeltedyr» og heter Tarkus. Vi vil ha fokus på hvordan vi f.eks. skal gå langs bilvei, krysse bilvei, og snakke om hvorfor det er så viktig å bruke hjelm og refleks.
SMÅ GRUPPER:
Vi vil dele barna inn i små arbeidsgrupper i løpet av uka, hvor vi tar for oss ulike temaer og fagområder. Bl.a. vil vi bruke gode verktøy som «s pråksprell», «steg for steg» og «snakkepakka», som stimulerer språkutvikling, språkforståelse, empati og sosial kompetanse. Vi har også godt materiell for å stimulere matematiske ferdigheter, og bli kjent med tall, mengder og matematiske begreper.
I en periode av året har vi også grupper på tvers av avdelingene.