PRESENTASJON AV BARNEHAGEN:

Heggum barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Marianne Bjørnstad. Barnehagens uteområde og friluftsområde eies av Erik og Marianne Bjørnstad.

Heggum familiebarnehage åpnet april 1999 med 4 plasser, barnehagen har utvidet seg gradvis, og i august 2006 åpnet friluftsavdelingen med 25 plasser for barn i alderen 3-6 år. Siste utvidelse var august 2007 da familiebarnehagen opphørte og småbarnsavdelingen startet. Her er det 15 plasser for barn i alderen 1-3 år.

Barnehagen ligger på en gård med fine uteområder, med lite annen biltrafikk enn den som er til og fra barnehagen. Barnehagens uteområde er inngjerdet og stort, så det gir gode muligheter for barnas lek. Lekeplassen inneholder skog, stor gressplen, grillhytte, lavvo, sandkasse, husker, klatrestativer, dukkestue, sklie og lekeapparater.
Barnehagen har en gapahuk som ligger en liten gåtur vekk fra barnehagen og Tarzan-løype (aktivitetsløype) som er rett utenfor lekeplassen. «Trollskogen» nedenfor barnehagen er også i bruk for små skogsturer.

Vi disponerer en minibuss, som gir oss store muligheter til turer – også utenfor nærområdet, samt snøscooter til skiløypeoppkjøring og skiaktiviteter.

BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL:

Heggum Barnehage er underlagt «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehager», som gir forpliktende lover og rammer for barnehagens oppgaver og innhold. Barnehagelovens formålsparagraf sier at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Videre sier den at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling.
Dette vil være barnehagens overordnede mål. Barnehagen vil også forholde seg til rammeplanen som gir føringer og retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehager pålegger også barnehagen å utarbeide en årsplan som skal fastsettes av samarbeidsutvalget.

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER:

Rammeplanen har delt inn barnas læringsfelt i syv fagområder:
1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse, mat og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknologi
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGSOMRÅDE:

Heggum barnehage har som mål å gi barna en trygg, spennende og utfordrende hverdag i varierte omgivelser. Hverdagen skal bære preg av mye lek, omsorg, glede, humor og felles undring som fremmer barns utvikling.
Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om friluftsliv – og med dette å utvikle gode verdier og holdninger til seg selv, hverandre, naturen og miljøet de har rundt seg, samt å glede seg over å være ute.

Barn i Heggum Barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet for aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (§ 3 Barns rett til medvirkning)

Vi vil jobbe aktivt for et godt og trivelig arbeidsmiljø, der både barn og voksne på avdelingen skal samarbeide om hva vi ønsker at hverdagen skal inneholde. For barna betyr denne medvirkningen rett til å gi uttrykk for det de er fornøyd/misfornøyd med, og å få muligheten til å foreta valg ut fra de forutsetningene de har, få være med på innkjøp av mat og valg av turmål med mer. Dette krever voksne som er til stede og kan samtale med barna, lese barnas kroppslige uttrykk, og legg til rette for lek og opplevelser ut fra dette.

BARN OG BARNDOM

“Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av
trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget
for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og
barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.”

“Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men
barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i
fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle
egen empati og evne til tilgivelse.” Rammeplan 2017

FORELDRESAMARBEID:

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Samarbeidet mellom
hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Rammeplan 2017

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå,
med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldremøter, foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

”Lov om barnehager” presiserer at barnehagens arbeid med barna skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Å skape en felles plattform
mellom barnets hjem og barnehagen om barnets oppdragelse, vil gi barnet en trygg og forutsigbar hverdag. Foreldrene skal også få den
støtte og veiledning de har behov for i forhold til sitt barns oppdragelse og utvikling.

Foreldrene vil få tilbud om foreldresamtaler to ganger per år, i tillegg vil det holdes bli-kjent samtale. Avdelingen vil også henge opp informasjon
og månedsplaner på en oppslagstavle slik at foreldrene kan få mulighet til å følge med på det som skjer i barnehagen. Dette vil også
distribueres til foresatte via mail. Daglig kontakt ved hente/ bringe situasjoner. Denne uformelle kontakten ved dagens begynnelse og slutt er en viktig arena for utveksling av informasjon mellom foreldre og personale om barnet.

I tillegg vil personale skrive noen ord om dagens aktiviteter på en tavle som blir stående ved garderoben. Da vil også de foreldrene som har det
travelt ved henting få litt informasjon om hva barnet har vært med på i løpet av dagen. Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/ foresatte til barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget (SU), består av foreldre, personale og eier, likt representert.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON:

Barnehagens pedagogiske arbeid skal planlegges, vurderes og dokumenteres i henhold til rammeplanens forskrifter. Årsplanen er en del av barnehagens planlegging. I tillegg utarbeider vi periodeplaner og månedsplaner som gir en detaljert oversikt over avdelingens aktiviteter kommende måned. Aktiviteter vil bli dokumentert og synliggjort for foreldrene i form av fotografier, utstillinger med mer.

I forkant av foreldresamtaler vil hvert enkelt barn bli observert i forhold til språk, sosialt samspill, motorisk utvikling, trivsel osv. Barnehagen bruker kartleggings-programmene «Alle Med» og «TRAS» en gang pr. år på alle barn. Her kartlegges barnets språkutvikling og hvordan barnet fungerer i hverdagen. Dette sikrer at barn med ulike behov fanges opp og får den hjelpen de trenger tidlig.

Årsplanen vil bli vurdert og oppdatert av barnehagens eier i samråd med FAU og pedagogiske ledere på hver av avdelingene, og vil legge grunnlaget for det videre arbeidet.
Resultatene måles opp i mot barnas utviklingsnivå, barnehagelovens krav til innhold og rammeplanens kriterier for vurdering av barnehagens arbeid.

 

LIVSMESTRING OG HELSE

Heggum Barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og
psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Heggum Barnehage skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og
følge opp dette.

Barnehagen jobber aktivt forebyggende mot mobbing og for at alle barn skal være inkludert i gruppa. Barnehagen følger Røyken kommunes
handlingsplan for en inkluderende barnehage.

Heggum Barnehage skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna
skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og
avslapping i løpet av barnehagedagen.

Heggum Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

 

OVERGANGER

Når barnet begynner i barnehagen;
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse
rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når
barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å
leke, utforske og lære.

Overganger innad i barnehagen;
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet
når de bytter barnegruppe.

Overgangen mellom barnehage og skole;
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og
eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet
til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om
enkeltbarn med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom
barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer ved jevnlig besøk til skolen.

 

SMÅBARNSAVDELINGEN:

I arbeid med barn i 1-3 års alderen går store deler av dagen med til daglige gjøremål som måltider, soving, bleieskift , av-og påkledning.
Dette er uformelle læringssituasjoner for barna. Vi legger vekt på at de skal oppleves som innholdsrike for barna. Det er viktig å bruke god tid
og gi barna ro i de ulike situasjonene.

OMSORG: vi som voksne jobber for å møte barna med nærhet, innlevelse og medvirkning gjennom hele dagen. Med dette ønsker vi at barna
skal utvikle en tillit til seg selv og barnehagen, som gir barnet den tryggheten det trenger for å kunne leke, være kreativt og aktivt utforske
sine omgivelser.
MÅLTIDER: Vi bruker gjerne lang tid på måltidene, og ønsker å få til ro og hygge ved bordet. Her er det gode muligheter for språktrening og
kommunikasjon.
SOVING: Sovingen blir en trygg og god rutine for barna. De som sover i vogn er kjent med den hjemmefra, og de som sover på madrass
har et fast sted de ligger på. På rommet med madrassene er en voksen sammen med barna til de har sovnet.
BLEIESKIFT: Ved bleieskift har vi gode muligheter for å gi det enkelte barnet bekreftelse og oppmerksomhet. Vi ønsker at stellebordet skal
være en arena for språktrening, der vi kan bruke språket aktivt, si ulike rim/regler og snakke om det vi gjør sammen med barnet. AV- OG
PÅKLEDNING: Av- og påkledning gir også muligheter til kommunikasjon og begrepsinnlæring. Vi ønsker at dette skal være en rolig aktivitet
hvor vi har god tid til hvert enkelt barn.

FRILUFTSAVDELINGEN:

Friluftsavdelingen er for barna i alderen 3 – 6 år. Ønsket vårt er at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer.
Ved å legge et godt grunnlag for gode naturopplevelser i barnehagen, får barna noe å bygge videre på senere i livet. Vi ønsker å gi
barna gode opplevelser og erfaringer med friluftsliv og uteliv.

Førskoleklubb:
Vi ønsker å gi femåringene en myk overgang fra barnehage til skole. Det vil være fast førskoleklubb-dag med skoleforberedende aktiviteter.
Vi samarbeid også med de aktuelle skolene i forhold til besøksdager og lignende. Avdelingen vil samarbeide med barnehager i nærområdet om
lek, sosialt samspill og aktiviteter for femåringene slik at nye relasjoner kan skapes før skolestart.

 

TURER GIR OPPLEVELSER

Naturen er viktig å bli glad i slik at den blir tatt vare på. Barna på friluftsavdelingen er mye ute i skog og mark. Det er korte turer eller
lengre turer, med niste i sekken, eller matlaging over bålet. Barna bruker sansene sine. De lukter, ser, hører og smaker. Det er opplevelsen
i naturen, og undringen over det mangfoldet som er der, som inspirerer barna i videre lek. Barna studerer insekt, fugler, dyr og planter. De
stiller spørsmål, diskuterer og finner svar. De ser naturen skifter ”drakt” fra høst, vinter, vår og til sommer. De ser skifte i farger – og
finner ting i naturen som kan brukes til å lage noe av. Det er ikke noe som heter dårlig vær. Barna trives ute uansett, så lenge
de er varme og tørre.

BRUKE KROPPEN

Naturen er et perfekt sted for barna å bruke kroppen. Den byr på ulendt terreng som gir utfordringer på balanseøving og bevegelseskontroll.
Uteaktiviteter gjør barna sterke i kroppen. Vi har en Tarzanløype med varierende grad av utfordringer, som dekker ulike utviklings- og mestringsnivå.
Løypa gir barna mange og allsidige sanseopplevelser og bevegelseserfaringer. Andre aktiviteter som gir kroppslige utfordringer
er bl.a skiskole, bading i basseng, skøytetrening m.m

 

TRAFIKKOPPLÆRING

Vi går en del langs vei når vi er på turer, og vi ser det som veldig viktig å gi barna gode kunnskaper og holdninger i forhold til trafikk. Vi vil
jobbe ut fra et opplegg utarbeidet av Trygg Trafikk. Vi vil ha fokus på hvordan vi f.eks. skal gå langs bilvei, krysse bilvei, og snakke om
hvorfor det er så viktig å bruke hjelm og refleks.

SMÅ GRUPPER

Vi vil dele barna inn i små arbeidsgrupper i løpet av uka, hvor vi tar for oss ulike temaer og fagområder. Bl.a. vil vi bruke gode verktøy som
”språksprell”, ”steg for steg”, «TokTok språkglede» og ”snakkepakka”, som stimulerer språkutvikling, språkforståelse,
empati og sosial kompetanse. Vi har også godt materiell for å stimulere matematiske ferdigheter, og bli kjent med tall, mengder og matematiske
begreper.

 

PROFESJONELLE LEKERE

Hos oss har leken en framtredende plass. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og mestring i barnehagen.

Vi er opptatt av å legge til rette for å gi inspirasjon og impulser i leken både inne og ute.

Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn. Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer
de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap. Derfor har vi fokus på å legge best mulig til rette for
både styrte aktiviteter og fri lek.

Voksne skal være aktive i forhold til å sette i gang og utvikle barns lek. Vi skal følge med på og vite hva barn leker, hvordan barna fordeler
roller og bruker rommet. Det som barn er opptatt av og interessert i skal være utgangspunkt for lek i barnehagen. Vi voksne skal sammen
med barna komme med ideer og gjøre grep som kan berike og utvikle leken. Noe av dette kan være forankret i ulike prosjekter og temaer
gjennom året.

Ny Rammeplan for barnehage sier: Lekens skal ha en sentral plass i barnehage, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Alle ansatte i barnehagen
skal bli profesjonelle lekere med kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel, utvikling og psykisk helse.

Heggum Barnehage i samarbeid med Røyken kommune har valgt å prioritere leken som satsingsområde for 2017-2020 og har valgt å delta
i et felles utviklingsprosjekt; «Profesjonelle lekere»